AGB – Mywabi
Handmade with love from Japan

AGB

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: Mywabi B.V.
 • Vestigingsadres: Bernseweg 20H, 5324 JW Ammerzoden
 • Telefoonnummer: +31 6 41401317
 • E-mailadres: info@mywabi.nl
 • KVK-nummer: 83541519

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een realistische weergave van de aangeboden producten. Attenderend op dat ieder product is uniek en handgemaakt, waardoor iedere product iets afwijkt van de aangeboden foto. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst digitaal tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de digitale overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument digitaal kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het aangekochte product terug.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 2. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Pas na betaling van de consument wordt de bestelling aangenomen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 12 – Retourbeleid

 1. Producten kunnen tot 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden naar de showroom. De consument kan ervoor kiezen om het product te verzenden of langs te brengen tijdens de openingstijden van de showroom.

1a. In het geval van terugzending draagt de consument de kosten van het terugzenden van het product.

1b. Als het product teruggestuurd wordt in verband met beschadigingen, zal de ondernemer de verzendkosten op zich nemen.

 1. Producten kunnen niet geruild worden.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

 

Privacy beleid

 

Mywabi B.V. hanteert bij het verzamelen van informatie via onze website een strikt privacy beleid conform de vernieuwde Nederlandse wetgeving.

 

Opslag en gebruik van uw gegevens

Om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen maakt Mywabi B.V. gebruik van cookies. U kunt uw instellingen m.b.t. cookies wijzigen in uw browser. Let op, het is mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert indien u de cookies heeft uitgeschakeld.

Wijzigen van uw gegevens
We willen u erop wijzen dat indien u uw gegevens wilt laten wijzigen, of u niet door Mywabi B.V. benadert wilt worden met informatie over onze diensten en producten, u dit zelf online kunt aanpassen. Mywabi B.V. behoudt zich het recht voor het aanpassen van het privacy beleid. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Orders
Voor uw order hebben wij de volgende gegevens van u nodig: naam, e-mailadres, adres en bankgegevens. Deze gegevens zullen worden opgeslagen om de order op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen verwerken. De gegevens worden bewaard voor een eventuele retourverwerking en service.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw gegevens bewaren zo lang nodig is om uw order op een juiste manier te verwerken en eventueel de juiste nazorg te kunnen leveren. Indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, kunt u ons mailen of bellen.

Uw rechten m.b.t. uw persoonlijke gegevens
Alle data die wij verzamelen zijn persoonlijk, daarom heeft u de volgende rechten:
• U mag om toegang en een kopie van uw opgeslagen persoonlijke data vragen.
• U mag ons vragen om uw persoonlijke gegevens aan te passen of te verwijderen.
• U mag altijd uw toestemming tot het gebruiken van uw data intrekken. Vanaf dat moment kunnen wij uw gegevens niet meer gebruiken. Dit kan veroorzaken dat wij u niet meer op de juiste manier van dienst kunnen zijn.